Taşınmazların alım ve satımı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun gerektirdiği işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla müvekkillerimize hukuki destek veririz.

 • Gayrimenkul konularından doğan hukuki uzlaşma veya ihtilaflarda her aşamada müvekkillerimizi temsil ederiz.
 • Karşılıklı müzakereleri yürütür, uygun sözleşmeleri oluştururuz. Kira sözleşmelerinin hazırlanması sonrası geçerlilik süresi boyunca yönetimini gerçekleştiririz.
 • Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun bilumum rutin ve diğer işlemlerinin ifası için tüm müvekkillerimize hukuki destek sağlarız.
 • Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları gerçekleştiririz.
 • Gayrimenkul yatırımı planlayan müvekkiller için nazım imar planı, imar uygulamaların ve resmi izinlerin incelenmesini gerçekleştirir, elde ettiğimiz sonuçları rapor hâlinde müvekkillere sunarız.
 • Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara bağlı ihtiyati tedbir ve hacizlerin incelenmesi ve takyidatların hukuki mahiyetlerinin tespitini yaparız. Hukuki tüm riskleri rapor halinde müvekkillimize sunarız.
 • Yatırım kararı alındığında niyet mektubu ve mutabakat metnini oluştururuz. Satış sözleşmelerini, hâsılat paylaşım modellerinin hazırlanması ve revize edilmesini takip ederiz.
 • İpotek kurulması ve ipotek terkini gerçekleştiririz.
 • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmeleri hazırlarız.
 • Tapu iptal ve tescil davaları, men’i müdahale, şufa, geçit hakkı davalarını çözümleriz.
 • Tezyid-i bedel, şuyulandırma bedelinin arttırılması ve kamulaştırma davalarında çalışmalar yaparız.
 • Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları, vakıf taşınmaz tahsis işlemleri ve mortgage işlemlerinde hizmet veririz.
 • Durum tespit raporu, hukuki değerlendirme ve risk analiz raporunu tamamlayarak, müvekkillerimizin en doğru kararı almalarını sağlarız.
 • İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibini yapar, iptali için yargısal yollara başvururuz.
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunu denetler, ihtilafların oluşmadan önlenmesini sağlarız.
 • Yabancıların mülk edinmesi ve gayrimenkul finansmanı konusunda danışmanlık ve süreç takibini gerçekleştiririz.

Daha fazla bilgi almak için info@baykurthukuk.com.tr adresine başvurabilirsiniz.