İşçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilafları çözmekteyiz. Kurumlarda insan kaynakları ekiplerinin eğitimi, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirilmelerini sağlarız.

 • İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında, şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasını sağlarız. Birimin sorunsuz olarak işleyişinde yasal çerçeve içinde hukuki danışmanlık hizmeti veririz.
 • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkları uzman avukatlarımızla ele alırız ve çözüm yoluna gideriz.
 • İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde müvekkillerimize yardımcı oluruz.
 • İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerini gözden geçirir, tüm mevzuat uyumsuzluklarını ortadan kaldırırız.
 • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerini ve şartlarını hazırlarız.
 • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibini yaparız.
 • İşçi işveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılmasını sağlarız.
 • İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmeleri hazırlarız.
 • AR-GE şirketlerine iş hukukuna ilişkin konularda danışmanlık veririz.
 • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin sürdürülmesi ve danışmanlık verilmesini sağlarız. Toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerini yürütürüz ve sözleşmelerini kaleme alırız. Şirket içi iş yönetmeliklerini hazırlarız.
 • Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimlerle ilgili danışmanlık veririz.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık veririz.
 • İnsan kaynakları bölümlerine ve yöneticilerine yürürlükteki iş kanunu hakkında eğitsel amaçlı seminler ve bilgi paylaşım programları düzenleriz. Bu şekilde, insan kaynakları yönetiminin yürürlükteki hukuk mevzuatına uygun bir şekilde uygulanmasına yardımcı oluruz.
 • Muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimiz, çalışanlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve hukuki ihtilafa meydan vermeyecek şekilde oluşturulması konusunda uzman avukatlarımızdan hizmet almaktadırlar.
 • Yasal mevzuat ve idari uygulamalar konusunda müvekkillerimizi sürekli bilgilendiririz.
 • Taşeronlarla olan ilişkilerin düzenler, şirket yönetmeliklerini oluşturur ve yönetiminde destek oluruz.
 • Rekabet etmeme yükümlülüklerini düzenleriz. Büyük ölçekli şirketlerin iş hukukuna ilişkin programlarının şekillendirilmesine yardımcı oluruz.
 • Şirketler bünyesinde yapılan birleşme ve devralmalar sırasında iş hukuku alanında danışmanlık hizmeti sunarız.
 • Çalışanların ücret ve yan haklarıyla, üst düzey yöneticilere tanınan hak paketleri konusunda hukuki görüş veririz.
 • Büyük ölçekli ve çokuluslu şirketlerde çalışanlara hisse ve benzeri haklar verilmesi ve planlamasında destek oluruz.
 • Hukuki ihtilafla karşı karşıya kalındığında yasal çözümün elde edilmesi konusunda destek ve takipçi oluruz.
 • İşe iade davalarında, fazla çalışma, ihbar, kıdem ya da sair iddialarla talep edilen tazminatların tahsili için açılan davalarda, çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve her türlü iş hukuku ihtilaf çözüm sürecinde müvekkillerimizi temsil eder, haklarını savunuruz.

Daha fazla bilgi almak için info@baykurthukuk.com.tr adresine başvurabilirsiniz.